Начин-на-поднесување-на-барање-за-пристап-до-информации  
Службено лице за информации од јавен карактер: м-р Ирена Раковска
Работно место: Советник за општи и нормативно правни работи
email: dudlazarlazarevski@yahoo.com
контакт телефон: 076 355 281
Годишен извештај СПИЈК-2022  
Годишен извештај СПИЈК-2021