Начин-на-поднесување-на-барање-за-пристап-до-информации  
Упатство за подобрување на транспарентноста на институциите во јавниот сектор
https://aspi.mk/wp-content/uploads/2023/02/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_MKD-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf
Службено лице за информации од јавен карактер: м-р Ирена Раковска
Работно место: Советник за општи и нормативно правни работи
email: dudlazarlazarevski@yahoo.com
контакт телефон: 076 355 281
Годишен извештај СПИЈК-2023  
Годишен извештај СПИЈК-2022  
Годишен извештај СПИЈК-2021  
Годишен извештај СПИЈК-2020