Директор

Марјанчо Јорданов

 

Советник за општи и нормативно правни работи
м-р Ирена Раковска
                                       

                                    Воспитувачи
                                   Елена Даскалова    

                                   м-р В
асилка Ѓурчиновски

                                   Валентина Граматова

                                   Дејан Гиновски

                                                                        
                                    Помошно-Технички персонал

                                  Димче Ташевски

                                  Михалчо Перков

                                  Биљана Конева

                                  Македонка Попова

                                  Јадранка Бабунска

                                  Снежана Колева
                                              Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
                                                м-р Ирена Раковска
                                     e-mail dudlazarlazarevski@yahoo.com
                                     тел. за контакт 043 231 337