Директор

Марјанчо Јорданов

 

Советник за општи и нормативно правни работи
м-р Ирена Раковска
                                       

                                    Воспитувачи
                                   Елена Даскалова    

                                   м-р В
асилка Ѓурчиновски

                                   Валентина Граматова

                                   Дејан Гиновски

                                                                        
                                    Помошно-Технички персонал

                                  Димче Ташевски - работник во магацин

                                  Биљана Конева - готвач

                                  Македонка Попова - готвач

                                  Јадранка Бабунска - садомијач

                                  Снежана Колева - садомијач


                                  Михалчо Перков - ложач-ракувач на парни котли
                                              Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
                                                м-р Ирена Раковска
                                     e-mail: dudlazarlazarevski@yahoo.com
                                     контакт телефон 043 231 337

 
                         Овластено лице за прием на пријави за заштитено пријавување
                                       Елена Даскалова
                                   email: elidaskalova@t.mk
                                   контакт телефон: 078 418 484