УПРАВЕН ОДБОР НА ОУД „ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“

ОД МОН

1.  
 

ОД СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

2.  Ѓорѓина Ристовска                      
3.  Марина Радевска        
4.  Рајна Стојанова          
  

ОД СОВЕТ НА ВОСПИТУВАЧИ 

5.  Василка Ѓурчиновски   
6.  Валентина Граматова    
 

ОД СОВЕТ НА РОДИТЕЛ 

7.