УПРАВЕН ОДБОР НА ОУД „ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“

ОД МОН

1.  Благој Коларов
 

ОД СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

2.  Александар Гулевски                      
3.  Марина Радевска        
4.  Горгина  Ристовска          
  

ОД СОВЕТ НА ВОСПИТУВАЧИ 

5.  Валентина Граматова  
6.  Дејан Гиновски    
 

ОД СОВЕТ НА РОДИТЕЛ 

7.  Сашо Петров