УПРАВЕН ОДБОР НА ОУД „ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“

ОД МОН

1.  
 

ОД СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

2.  Ѓорѓина Ристовска                      
3.  Марина Радевска        
4.  Рајна Стојанова          
  

ОД СОВЕТ НА ВОСПИТУВАЧИ 

5. м-р Василка Ѓурчиновски   
6.  Валентина Граматова    
 

ОД СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ

7.   Боги Удавалиевски