Нашата мисија

Мисијата на ОУД ,,Лазар Лазаревски”-Велес ги нагласува целите и приоритетите
во работата на ученичкиот дом, а ги содржи нашите вредности, верувања, очекувања и
интереси.
Ученичкиот дом креира работна средина каде што води грижа и дава поддршка за зајакнување на ефективното работење и учење, поттикнување на клима на соработка и меѓусебна поддршка што овозможува одговорност, разбирање и почитување.

Нашата визија

Ученичкиот дом ќе преставува силна, современа и респектабилна воспитно – образовна институција.