Овластено лице за прием на пријави за заштитено пријавување: Гиновски Дејан
Работно место: Воспитувач
емаил: ginovskidejan@yahoo.com
контакт телефон: 076420889