Потврда за стекнати основни знаења за безбедност на храната

Врз основа на член 83 од Законот за безбедност на храна и Правилникот за поблиските барања по однос на стручната подготовка и основните знаења за безбедност на храната а во согласност со правилата за добра хигиенска пракса, дел од вработените во ОУД„Лазар Лазаревски“ Велес се здобија со Потврда за стекнати основни знаења за безбедност на храната, издадена од ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес.ЧЕСТИТКИ!