УД „ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“ ВЕЛЕС

КОНКУРС за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Македонија за учебната 2015/2016 година

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
1. Пријава;

2. Потврда од училиштето за средно образование дека е редовен ученик;

3. Копии од свидетелства за завршено образование од претходните учебни години (учениците кои се запишуваат за прв пат во задолжителното средно образование доставуваат копии од свидетелствата од VI, VII, VIII и IX одделение);

4. Изјава од родител-старател на ученикот за бројот на членови во семејството;

5. Потврди за сите остварени приходи на членовите во семејството (потврда за последно исплатена месечна нето плата, последен чек од пензија или решение за остварување на правото за користење на социјална помош), умреница за починат родител, доколку се невработени родителите да достават потврда од Агенцијата за вработување од надлежната општина; Потврда за брат/сестра (доколку е ученик/студент се доставува потврда од училиште/ факултет, доколку се вработени се доставува потврда од Агенцијата за вработување од надлежната општина, за предучилишна возраст се доставува копија од извод на родените);

6. Медицинска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на ученикот;

7. Изјава од родител-старател на ученикот дека во целост ќе ги подмири трошоците за евентуално направените штети од страна на ученикот и

8. Копија од уверение за државјанство на Република Македонија.

НАЧИН И РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
Учениците, кои конкурираат во првиот уписен рок, комплетната документација ја доставуваат од 26.06.2015 година до 06.07.2015 година во домот каде што бараат сместување.

Учениците, кои конкурираат во вториот уписен рок, комплетната документација ја доставуваат од 25.08.2015 година до 30.08.2015 година во домот каде што има слободни места после првиот уписен рок.

Учениците кои од претходната учебна година престојувале во ученички дом, комплетната документација треба да ја достават најдоцна до 01.07.2015 година до соодветниот дом.

Учениците, кои од претходната учебна година престојувале во домот, а се упатени на поправен испит, комплетната документација треба да ја достават најдоцна до 31.08.2015 година до соодветниот дом.